Etikk i Helse Sør-Øst

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

For at ansatte skal være bevisste på dette, har Helse Sør-Øst retningslinjer innen de ulike fagområdene. Disse retningslinjene er i hovedsak av generell karakter. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier.

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet verdibasert.

Les mer om etikk i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Sist oppdatert 27.06.2023