Beredskap

Sykehuset Østfold Kalnes

​Beredskap: struktur og ansvar i en katastrofe

Sykehuset Østfold er i henhold til Lov om helsemessig- og sosial beredskap forpliktet til å utarbeide et beredskapsplanverk, vedlikeholde dette og øve på beredskap

Planverket bygger på fire hovedprinsipper:

1) Ansvarsprinsippet:

Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste … under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

2) Likhetsprinsippet:

Den organisasjonen man har under kriser skal være mest mulig lik den man har til daglig.

3) Nærhetsprinsippet:

Krisen skal håndteres på et lavest mulig nivå (dvs. der oppgavene skal utføres).

4) Samvirkeprinsippet

Stiller krav til at sykehuset har et selvstendig ansvar for å sikre ett best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeid med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Vi bruker betegnelsene:

Beredskap

Tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser.

Katastrofe

En krisesituasjon som medfører at medisinsk behov langt overstiger kapasiteten. Dette medfører at vi må foreta andre prioriteringer enn hva som normalt anses som forsvarlig eller innenfor normale faglige standarder.

Beredskapsplanverket inneholder en overordnet rammeplan for beredskap. Denne delen beskriver ledelsesstruktur, ansvarsnivå og områder som påvirkes av ulike hendelsestyper.

Strategisk beredskapssjef

Administrerende direktør er strategisk beredskapssjef. Medarbeidere på avdelingssjefsnivået har ansvar for å koordinere og lede det praktiske arbeidet i en beredskapssituasjon.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til Sykehuset Østfolds beredskap?

Ta kontakt på e-post beredskap@so-hf.no​


Sist oppdatert 29.11.2022